0
TOEIC cấp tốc 550, khai giảng 21 tháng 3-2017
TOEIC cấp tốc 550, khai giảng 21 tháng 3-2017

Loại khoá học: cấp tốc Target: 5 50 điểm + Yêu cầu đầu vào:  không yêu cầu Thời gian khai giảng:      21  tháng 3  năm 2017 Ngày học:  3-5-...

Đọc thêm »

0
Chúc mừng học viên Lê Quang Đình
Chúc mừng học viên Lê Quang Đình

Xin chúc mừng bạn Lê Quang Đình - Điện thoại:  - Số điểm đầu vào: TOEIC 4 0 0  điểm - Target:  50 0  điểm - Chương trình học:  TOEIC câ...

Đọc thêm »

0
TOEIC cấp tốc 650 điểm, khai giảng 2-2017
TOEIC cấp tốc 650 điểm, khai giảng 2-2017

Loại khoá học: cấp tốc Target:  650 điểm + Yêu cầu đầu vào:  không yêu cầu Thời gian khai giảng:       tháng 2  năm 2017 Ngày học:  3-5...

Đọc thêm »

0
TOEIC 550+ cấp tốc, khai giảng ngày 2 tháng 11
TOEIC 550+ cấp tốc, khai giảng ngày 2 tháng 11

Loại khoá học: G-19, TOEIC Cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target:  550 điểm + Yêu cầu đầu vào:  300  điểm trở lên Thời gian khai ...

Đọc thêm »
 
 
Top